• TAS: Telecommunicatie Autoriteit Suriname

  • 1

Beschikking indexering telefoon tarieven

983 no. 86

STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Beschikking van de Minister van Openbare Werken, Telecommunicatie en Bouwnijverheid d.d. 22 augustus 1983, houdende vaststelling van een indexeringsformule voor verdere aanpassing van het automatisch telefoonverkeer

DE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, TELECOMMUNICATIE EN BOUWNIJVERHEID, Gelet op artikel 4 lid 2 onder d van het telecommunicatiebsluit (S.B. 1980 No. 26) zoals gewijzigd bij Staatsbesluit d.d.
20 juli 1983 (S.B. 1983 No. 69);
Gehoord de Directeur: Overwegende, dat het nodig is een indexeringsformule vast te stellen aan de hand waarvan verder tariefsaanpassingen dienen te geschieden;

HEEFT BESLOTEN

I Met ingang van 1 juni 1983 de hieronder volgende indexeringsformule voor de aanpassing van het tarief voor het automatisch telefoonverkeer, uitgaande van het per 1 juni 1983 geldende tarief, vast te stellen:
Tn = To [0,55(Ln:Lo) + 0,35(Pn: Po ) + 0,10]
Tn = nieuw tarief
To = oud tarief
Ln = nieuw loon
Lo = oud loon
Pn = nieuwe prijs
Po = oude prijs

II Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Rekenkamer van Suriname, alle Directeuren van Departementen van Algemeen Bestuur, de Centrale Landsaccountants Dienst en het Tel;ecommunicatiebedrijf Suriname.

III te bepalen dat afschrift van deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname zal worden geplaatst.

Paramaribo , de 22ste augustus 1983
W. CHIN JOE

Uitgegeven te Paramaribo , de 6e september 1983
De Minister van Binnelandse Zaken en Justitie
F.J. LEEFLANG