• TAS: Telecommunicatie Autoriteit Suriname

  • 1

PERSBERICHT

Bekendmaking

Paramaribo, 13 oktober 2016

Bekendmaking van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS)

In verband met werkzaamheden op de e-mail server van de TAS, zal zij de komende dagen voor tenminste één week niet volgens de gebruikelijke e-mailadressen te bereiken zijn. In deze periode kunt u uw e- mail berichten naar onderstaande adressen.

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor algemene zaken.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor technische zaken.

 

Verder zijn we telefonisch wel normaal te bereiken op het telefoonnummer: 597-532523.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname

Namens deze: de Public relations & Communications Unit

 


 

Paramaribo, 27 september 2016

Hier volgt een bekendmaking van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Hierbij delen wij u mede dat in verband met een teambuilding sessie van de TAS, ons kantoor op vrijdag 14 oktober 2016 gesloten zal zijn voor het publiek. Op maandag 17 oktober 2016 zijn wij weer normaal open voor het publiek. 


Gelieve hiermee rekening te houden.

Hoogachtend,
De Telecommunicatie Autoriteit Suriname,

Mw. W. Jap-A-Joe
Waarnemend Directeur


Paramaribo, 07 juli 2016

“Basic IPv6 training course"

Het vier- jarig bestaan van de Wereld IPv6 lancering werd begin juni  van dit jaar herdacht. De bedoeling van deze lancering was om  bewustzijn te creëren en de transitie naar de nieuwe versie van het  Internet Protocol te bevorderen.

Het aantal geconnecteerde apparaten neemt met de dag toe. De   transitie van IPv4 naar IPv6 wordt steeds urgenter, omdat in sommige  gebieden van de wereld, waaronder de USA, er geen IPv4- adressen  meer beschikbaar zijn. De verwachting is dat rond 2020 vijftig miljard  apparaten online zullen zijn. Dit maakt de transitie naar IPv6    noodzakelijker, omdat het voorziet in 340 biljoen adressen!

Het internet in Suriname groeit, waardoor de vraag naar IP-adressen  steeds toeneemt. Suriname zal de transitie ook meemaken daar de  beschikbare IP-adressen voor Latijns-Amerika en het Caribisch  gebied aan het afnemen is.

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) organiseert in dit kader, in samenwerking met de ‘’regional Internet registry’’ LACNIC,  een IPv6 training course van 11 t/m 13 juli 2016 in het Telecommunicatie Opleidings- en Onderzoekscentrum (TOC) aan de  Anton Dragtenweg no. 227.

De cursus is bedoeld om participanten de basisprincipes van IPv6 aan te leren en een werkbare fundering te leggen over IPv6.


14-juni '16

Sinds 2013 is de omroepsector in Suriname, onder begeleiding van de TAS, bezig met de overschakeling naar Digitale Televisie. Digitale TV biedt de mogelijkheid dat op dezelfde frequentie meerdere kanalen kunnen worden aangeboden omdat digitale signalen efficiënter gebruik maken van de frequentie.

Door de digitalisering kunnen de platformproviders (vergunninghouders met een toegekende frequentie, bijvoorbeeld SCCN, Apintie, ABC etc.) meerdere kanalen aanbieden aan de consument (de zogenoemde sub kanalen) I.p.v. bijvoorbeeld kanaal 8 alleen kan er ook op kanaal 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 worden uitgezonden. Om het klein ondernemerschap te bevorderen en deze groep de gelegenheid te geven ook hun eigen programma’s aan de man te brengen, heeft de regering gemeend deze klein ondernemers te accommoderen door middel van de z.g. Virtuele Televisie.

Met Virtuele Televisie wordt bedoeld de mogelijkheid om met een eigen identiteit via een sub kanaal van een platformprovider audiovisuele inhoud aan de gemeenschap aan te bieden. Deze vergunninghouders voor virtuele televisie hoeven niet te investeren in een mast en zendapparatuur; zij dienen er wel voor te zorgen dat de televisiesignalen vanuit hun studio worden getransporteerd naar de ingang van de zender van de platformprovider, die er voor zorgt dat het signaal tegen dezelfde kwaliteit als zijn eigen signaal wordt uitgezonden, het zij SD of HD.

Indien de vergunninghouder van virtuele televisie zich houdt aan de bilaterale overeenkomst, is het de platformprovider verboden om op welke wijze dan ook de uitzending te blokkeren of stop te zetten.

Een platform provider kan iemand slechts in de gelegenheid stellen met een eigen identiteit uit te zenden, als deze beschikt over een door de Telecommunicatie Autoriteit van Suriname (TAS) uitgegeven vergunning voor Virtuele Televisie.

De Platformproviders zijn wel vrij zendtijd te verkopen aan derden; zendtijd kan niet onder eigen identiteit worden uitgezonden en dit kan niet langer dan 3 (drie) uren achtereen worden aangeboden. Het is verboden om een virtuele televisie aanbieder te accommoderen zonder dat deze hiertoe toestemming vooraf van de TAS heeft verkregen.

Alvorens u een vergunning voor Virtuele Televisie aanvraagt bij de TAS dient u zich eerst te wenden tot de platformprovider waar u zich wenst aan te sluiten; de keuze hiertoe is geheel vrij. Ook de platformprovider is vrij in zijn keuze, maar is verplicht ten minste één aanvrager voor virtuele televisie te faciliteren. Bij overeenstemming tot samenwerking dient er een intentieverklaring afgegeven te worden door de platformprovider, waarin deze aangeeft u te zullen faciliteren als aanbieder van Virtuele Televisie. Een kopie van de intentieverklaring dient u als onderliggend stuk in te sluiten bij de aanvraag van een vergunning voor virtuele televisie.

Voor verdere details en informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met de TAS.
Adres: Tweede Rijweg no. 47 hk. Cayottestraat
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: 532523- toestel 202/ 278

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname Public relations & Communications Unit (PCU)


U wordt van harte gefeliciteerd met de Wereld Telecommunicatie en Informatie Samenlevingsdag 2016. (WTISD)

Deze dag wordt jaarlijks op 17 mei gevierd over de gehele wereld. Dit is een initiatief van de Internationale Telecommunicatie Unie, ITU. Het thema voor dit jaar is “Broadband for Sustainable Development” (Breedband voor duurzame ontwikkeling.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bekendmaking TAS: radioamateur workshop en training


In verband met het uit te voeren beleidsprogramma 2016 van de TAS, maakt zij het volgende bekend.

Het uitvoeren van radioamateur beleid is opgenomen als één van de doelstellingen in het beleidsprogramma 2016 van de TAS. Het doel van dit beleid is erop gericht om nieuw leven te blazen in de radioamateur sport in Suriname. Hierbij streeft TAS ernaar om passend beleid voor de radioamateur sport vast te stellen en condities te scheppen, zodat aan geïnteresseerden de kans wordt geboden lessen te kunnen volgen en het examen af te leggen.

Teneinde dit beleid uit te voeren en de mensen in Suriname bewust te maken van de radioamateur sport, is de TAS voornemens een workshop hierover te organiseren, indien er genoeg gegadigden zijn. Vervolgens zal op basis van het aantal aanmeldingen worden overwogen om te starten met het verzorgen van de radioamateur trainingen.

Degenen die belangstelling hebben voor het bijwonen van de workshop en het volgen van de trainingen, kunnen zich registreren middels een registratieformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de TAS: Registratieformulier Radio amateur workshop en RegistratieformulierRadio amateur training.
Ingevulde registratieformulieren moeten voorts gemaild worden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Voor meer informatie kan er contact worden gemaakt op de volgende contactgegevens.
Telefoon: 532523
Contactpersonen: Dhr. Sovan/ Mw. Koina
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname
Namens deze: de afdeling Public Relation


De nieuwe 2015 editie van het verslag Informatiemaatschappij (MIS Rapport) werd gelanceerd op 30 november 2015, op de eerste dag van de World Telecom / ICT Symposium Indicators (WTIS) 2015 in Hiroshima, Japan.

Dit jaarverslag presenteert een globaal overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologieën(ICT), op basis van internationaal vergelijkbare gegevens en overeengekomen methodieken. Het is gericht op het stimuleren van het ICT-beleid debat in ITU lidstaten door het verschaffen van een objectieve beoordeling van de landen hun 'prestaties op het gebied van ICT en door te wijzen op gebieden die verdere verbetering behoeven.

Een van de belangrijkste kenmerken van het MIS rapport is de ICT Development Index (IDI). Het verslag van dit jaar analyseert ICT-ontwikkelingen over de afgelopen vijf jaar. De resultaten tonen dat alle 167 economieën in de IDI hun IDI waarden tussen 2010 en 2015 hebben verbeterd. Dit is goed nieuws en weerspiegelt de continue ontplooiing van de wereldwijde informatiemaatschappij. Eén van de belangrijkste bevindingen van dit jaar MIS Report is dat de minst ontwikkelde landen (MOL's) vorderingen maken met hun connectiviteit initiatieven.

De voortgang in een aantal ontwikkelingslanden die aanzienlijke verbeteringen weergeven in hun IDI waarden en classificatie sinds 2010 is bijzonder bemoedigend. In het afgelopen jaar, heeft er een daling van de mobiele breedband prijzen over de hele wereld plaats gevonden. De service is gemiddeld tussen 20 en 30 procent goedkoper. Prepaid mobiel breedband aanbiedingen zijn de meest betaalbare optie, en maken de dienst bijna net zo betaalbaar als mobiele cellulaire. Dit zijn veelbelovende ontwikkelingen die moeten worden aangevuld met inspanningen om de mobiele breedbanddiensten uit te breiden buiten de grote steden, in landelijke en afgelegen gebieden.

Suriname is ook een ITU lidstaat en er mag met gepaste trots gezegd worden dat ook ons land vooruitgangen heeft geboekt in de ICT sector wereldwijd. Dit is te merken aan de plaats welke Suriname nu heeft op de lijst. Suriname is verschoven van plaats 100 naar plaats 85.

Bekijk de volgende links voor meer informatie.

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015countrycard-tab&SUR


8-mar-2016 Internationale dag van de vrouw

Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema – het thema voor dit jaar is ‘Sisterhood’. Ook in Suriname wordt deze dag herdacht.

Als Telecom Autoriteit van dit land, willen ook wij even stil staan bij de viering van deze dag en de vrouwen van harte feliciteren met deze bijzonderheid. De vrouw is een heel belangrijke schakel in de samenleving en helemaal niet te missen. Een heel belangrijke ontwikkeling die te bespeuren is de afgelopen jaren, is dat we merken dat vrouwen zich steeds bewuster worden van hun positie in de maatschappij en in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Vrouwen kiezen bewust! Het is te merken dat vrouwen ook steeds meer gaan kiezen voor ICT opleidingen en banen. De ontwikkeling is ook in rap tempo gegaan. Heden ten dage is er haast op elke ICT- gerelateerde gebied een vrouw te bespeuren. Deze ontwikkeling juicht de TAS ten zeerste toe. Er kan met gepaste trots gezegd worden dat de Surinaamse vrouw niet onder doet aan vrouwen over de rest van de wereld voor wat betreft hun rol in de ICT. De TAS feliciteert de Surinaamse vrouw nogmaals van harte deze bijzondere dag!

Telecommunicatie Autoriteit Suriname: "Encouraging women in the ICT Sector!"


11-feb-16 Presentatie TAS aan NATIN studenten

Op donderdag 11 februari 2016 heeft de heer Udit van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname een geslaagde gastcollege verzorgd op het NATIN. De totstandkoming van dit college is een samenwerking geweest met de ICT- Associatie. Nadat de heer Udit zichzelf kort had geïntroduceerd, heeft hij de volgende onderwerpen toegelicht.

- Strategische doelen van de TAS
- Ontwikkelingen van de Telecommarkt 2007- heden
- Activiteiten van de TAS voor het bevorderen van de digital economie
- Enkele uitdagingen
- De breedband Ecosysteem

De sfeer zat er helemaal in, aangezien deze onderwerpen het studiegebied van de groep, die aanwezig was helemaal levendig heeft gemaakt. Het betrof een groep NATIN studenten van ongeveer 43 man met de studierichting ‘ICT’. De presentatie was interactief. De studenten waren vrij in het stellen van vragen tijdens de presentatie en daarvan werd gretig gebruik gemaakt. Er mag geconcludeerd worden dat het verzorgde gastcollege een succes was en persoonlijk blikt de heer Udit ook zeer tevreden terug, het geen terug te zien is in de vast gelegde momenten.


TAS inzake uitgifte Servicenummer

Hierbij brengt de TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT SURINAME (TAS) ter algemene kennis dat de nummerreeksen 0800 en 0900 met ingang van januari 2015 uitgegeven zullen worden. De 0800 nummers dienen voor het verstrekken van informatie naar bijvoorbeeld klanten en relaties, terwijl de 0900 nummers veelal gebruikt worden voor het verlenen van toegevoegde waarde diensten zoals het opvragen van juridische informatie, telefonische spelen, horoscoopdiensten, nieuwsheadlines etc.

De kosten verbonden aan het betrekken van de 0800 nummers bedragen voor de aanvraag en toekenning US$ 205, -. Voor het toezicht op de naleving van het gebruik van deze nummers zult u jaarlijks US$ 150,- per nummer aan de TAS betalen.

De 0900 nummers worden per reeks van 10 nummers uitgegeven. De kosten voor aanvraag en toekenning bedragen US$ 205, -. Voor het toezicht op de naleving van het gebruik van deze nummers zult u jaarlijks US$ 1500, - per 10 nummers betalen.

Indien u ten aanzien van deze nummers vragen heeft, kunt u zich wenden tot de TAS, afdeling vergunningen op het telefoonnummer 532523, toestelnummers 239 en 210 of de website op www.tas.sr

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname,

Paramaribo, 6 januari 2015


Regulators Forum

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname participeerde dit jaar aan de 30e Annual Telecommunications Conference and Trade Exhibition van de CANTO (CANTO 2014) van 10 – 15 augustus 2014 op de Bahamas. Op dit forum komen regulators vanuit de Caricom bijeen om informatie uit te wisselen en te netwerken.

De TAS delegatie, Dirk Heave, RvC lid en Jai Udit, Policy and Innovation Officer, gaf op het Regulators Forum van de 30ste een presentatie over de ‘telecom dynamics’ in Suriname en de nieuwe inzichten van de TAS t.a.v. het reguleren van de sector. Hierbij werd benadrukt dat de TAS een faciliterend beleid wil voeren en zich niet autoritair wil opstellen tegenover de sector.

Binnen de dynamiek van de presentatie kwamen significante opmerkingen vanuit de zaal. Een belangrijk punt was dat van de regulator verwacht mag worden dat zij innovatie bevordert en efficiënt opereert zoals zij dat verwacht van de operators. Een aanbeveling die gedaan werd in de meeting, was dat een transparante bedrijfsvoering van de regulator het vertrouwen naar de sector toe moet bevorderen. De regulator van de Bahamas geeft daar invulling aan door het publiceren van haar jaarplan.

Voorstel voor Caribbean ICT Regulators Forum

De Surinaamse delegatie vanuit het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, deed het voorstel voor het opzetten van een “Caribbean ICT Regulators Forum”. Op de komende vergadering van de Organisation of Caribbean Utility Regulators” (OOCUR) in Dominica, zal dit voorstel voorgelegd worden aan de leden.

De CANTO werd in 1984 opgericht door acht operators uit acht Caribische landen en heeft nu uit meer dan 141 leden uit 34 landen.


De Internationale Telecommunicatie Unie, ITU, heeft als streefdatum voor de overschakeling van analoge naar digitale televisie juni 2015 gekozen. Digitale televisie-uitzendingen zullen in Suriname ook dan een feit zijn. Bij de overgang van analoge naar digitale tv in Suriname, is er nog veel onduidelijkheid. Hieronder staat een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht je toch nog een vraag hebben die niet op deze lijst voorkomt, maak dan contact met de TAS.

1. Wat is digitale televisie (DTV)
a.
Digitale televisie(DTV) is de digitale ontvangst van audio en video op je televisie. Vanuit de televisiestations worden de programma’s digitaal aangeboden. De kwaliteit van het beeld en geluid nemen sterk toe. Het aantal kanalen neemt toe.

2. Wanneer komt DTV in Suriname
In juni 2015 moet de overschakeling volledig zijn.

3. Wat betekent de overschakeling van analoog naar digitaal?
a. Dit betekent dat de uitzendingen digitaal zullen zijn. De analoge signalen zullen niet meer verzonden worden.

4. Wat is een set top box?
a. Dit is een apparaat dat digitale signalen kan opvangen en omzetten in analoge signalen voor een analoge tv, of digitale signalen voor een digitale tv, zonder ATSC tuner (zie punt 17). Deze box wordt ook convertor box genoemd. Deze box is nodig als je een analoge tv hebt of een digitale tv die geen ATSC signalen kan ontvangen.

b. Voor het ontvangen van betaald TV is er ook een set top box nodig.
Die kan alleen de signalen vanuit het station waarvoor je betaald ontvangen.
In deze set top box is er geen omzetting van digitale naar analoge signalen.

5. Moet ik nu betalen om naar TV te kijken of blijft TV gratis?
a.
Televisie blijft gratis in Suriname. De tv vergunninghouders zijn verplicht om gratis, free to air, TV aan te bieden.

6. Waarvoor moet ik wel betalen?
a.
Er zijn wel bedrijven die speciale pakketten aanbieden. Deze zijn de betaald tv pakketten. Dat is een uniek product, waarop ze kanalen en
programma’s aanbieden die niet gratis uitgezonden worden. Daarvoor moet je een abonnement afsluiten.

7. Bij welk bedrijf moet ik gaan voor betaald tv?
a.
Die keuze mag je zelf maken.

8. Mag ik een buitenlandse box aanschaffen?
a.
Ja dat mag. Daarop kan je speciale kanalen opvangen die niet gratis te zien zijn.

9. Moet ik internet hebben om DTV te ontvangen?
a. Nee, een internetverbinding is niet nodig om vrije kanalen op te vangen. De signalen worden via de antenne ontvangen.

10. Wat is het voordeel van DTV voor mij?
a. Het beeld wordt scherper en het geluid helderder. Hierdoor kan je beter genieten van je digitale televisie.

b. Er kan ook informatie over de programma’s, zoals de titel van de film, het jaar van productie, de acteurs, regisseur, etc., tijdens de uitzending digitaal verstuurd worden. Indien de TV en het station dat mogelijk maakt, kunnen programma’s ook opgenomen, gepauzeerd, of later weer bekeken worden. Er zullen mogelijkheden zijn om interactief met de tv om te gaan.

c. Daarnaast zijn er meer kanalen waaruit je kan kiezen.

11. Zal er nog “sneeuw” of wazig beeld zijn op mijn TV?
a. Bij digitale tv uitzendingen geldt het alles of niets principe. Bij bereik is het beeld goed. Is er geen bereik dan is er geen beeld of geluid. “Sneeuw” zal je niet zien. Dat is een kenmerk van slechte ontvangst bij analoge tv uitzendingen.

12. Is er digitale TV bij mij in de buurt?
a. Alles wat je nu ontvangt zal je ook digitaal kunnen ontvangen. Indien je nu geen toegang hebt tot de uitzendingen, zal je ook geen digitale uitzending hebben tenzij de TV station houders uitbreidingsinvesteringen doen.

13. Kan DTV ook opgevangen worden in het binnenland?
a. Voor 2014 en 2015, zullen niet alle stations bereik hebben in het binnenland. Naarmate het netwerk van digitale uitzendingen groeit, zal de bereikbaarheid toenemen. In Brokopondo, Wageningen en Albina zijn de digitale kanalen van ATV en STVS te ontvangen. In Paramaribo is nu alleen ATV digitaal te ontvangen.

14. Kan ik mijn oude TV nog gebruiken?
a. Zolang de overschakeling nog niet compleet is, kan je de oude of analoge tv gebruiken. Na de overschakeling moet je wel aanpassen; of met een set top box of met een nieuwe tv.

15. Wat is een smart, of LED, plasma of LCD tv?
a. De schermen van moderne digitale tv’s zijn LCD (liquid crystal display), LED (light emitting diode) en plasma. Ze geven een bepaalde beeldscherpte of resolutie weer. Een smart tv is één die op internet kan gaan, via een internetkabel of draadloze verbinding (WIFI).

16. Welke TV is beter een LED, Plasma of LCD?
a. De keuze hangt af van welke beeldkwaliteit je zelf wil.

17. Waarop moet ik letten als ik een digitale tv wil aanschaffen?
a. Als de tv een digitale ontvanger heeft, kan die digitale signalen op vangen. Die moet en ATSC ontvanger zijn. Let bij het kopen van een digitale TV op de tuner of ontvanger die er in zit. Voor Suriname moet dat een ATSC tuner zijn. Om zeker te zijn of de ATSC tuner er in zit, laat het toestel in de winkel geprogrammeerd worden op ATV (in Paramaribo, 12.1 of 12.2)* en STVS in de andere gebieden. Als ATV wel komt op 12.1 of 12.2, dan heeft de TV een ATSC tuner en kan je die gerust kopen.
*12.3 en 12.4 behoren ook tot de kanalen van ATV en TV2.

18. Zal de TV in mijn auto ook digitale beelden kunnen opvangen?
a. Daarvoor moet je kijken naar de specificaties van de tv in je auto. De meeste auto tv’s hebben analoge ontvangers. Er zijn internationaal wel digital ready auto-tv’s te koop. Doe maar even wat onderzoek op internet.

19. Moet ik een andere antenne kopen of misschien een schotel?
a. Met de komende digitale uitzendingen hoef je geen nieuwe antenne of schotel te kopen.
Maar een sterke antenne verzekerd je van beter beeld.

20. Kunnen er meer digitale tv’s op dezelfde antenne aangesloten worden als er digitale uitzendingen zijn?
a. Ja, dat kan. Je zal dan wel antenne splitters moeten gebruiken.

21. Moet ik extra kabels kopen?
a. Niet om de tv signalen op te vangen. Mocht je alles door een digital receiver willen ontvangen zal je HDMI kabels moeten aanschaffen.

22. Ik zie twee zwarte balken op mijn TV. Zullen die ook blijven als ik DTV opvang?
a. De twee zwarte balken hebben de maken met het formaat waarop uitgezonden wordt. De meeste uitzendingen zijn op 4:3 formaat. Bij digitale tv toestellen is 16:9 het standaard formaat. We noemen het breedbeeld. De analoge tv’s kunnen het breedbeeld formaat niet goed verwerken en drukken het in een smaller formaat. Bij DTV is de uitzending op 16:9 en zullen de balken niet meer te zien zijn.

De public relations van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname.
Tel: 532523


   Richtlijnen voor het ontvangen van digitale kanalen

De gratis digitale TV beelden worden via het ATSC systeem (de Amerikaanse digitale TV standaard) uitgezonden. U zult deze beelden kunnen ontvangen als uw digitale TV een ATSC ontvanger of tuner heeft. De volgende handelingen voor programmering van uw TV kunt u volgen om digitale kanalen op te vangen:

    

 

- Klik op menu op de remote control of afstandbediening

- Ga naar channels of kanalen, die zijn aangegeven met een schotel

- Klik bij antenna op air

- Klik op all channel of channel search, of channel tuning of programming.

- Kies auto programming

- De TV zal dan een automatische kanaalprogrammering inzetten. Wanneer de auto programmering stopt ziet u het aantal analoge kanalen en digitale kanalen. In Paramaribo ziet u 2.1 voor TV2 en 12.1 of 12.2 voor ATV.

- Ga uit het menu

- Indien uw TV een ATSC tuner heeft zult u digitale beelden op kanaal 2.1 en 12.1 opvangen.

Alleen ATV en TV2 zenden op dit moment in Paramaribo digitaal uit. In Brokopondo en omgeving zend STVS ook digitaal uit. Volg onze website voor verdere ontwikkelingen.


   Bekendmaking DTV

Hierbij maakt de Telecommunicatie Autoriteit Suriname, in verband met de overschakeling van analoge naar digitale tv in Suriname het volgende bekend:

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname TAS adviseert zowel de consument als de importeur om, bij aanschaf van televisietoestellen, met het onderstaande rekening te houden:

1.Bij de aanbieding van een multisysteem tv moet u opletten welke tuner er in gebouwd is. Alleen een ATSC tuner zal gratis tv beelden kunnen opvangen. 

2.Lees in de handleiding of op het “model plaatje” aan de achterkant van het toestel of de ontvanger uitgerust is met een Digital tuner ATSC

3.Televisie kijken in Suriname blijft gratis, ook wanneer alle stations digitaal uitzenden. Deze uitzendingen zullen via de ATSC standaard uitgezonden worden. 

Mocht u meer vragen hebben, bezoek www.tas.sr of bel naar 532523

Namens deze,

De Public Relations afdeling van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname


cheap viagra at edpillspurchase.com/
buy strattera online
order avodart
buy prilosec online
http://www.fastrxmart.com/caverta caverta online pharmacy